Integritetspolicy

Vi Wallstreet Media AB, org. nr. 556424-2367, med adress Polhemsplatsen 5, 411 11 Göteborg (”Bolaget”) ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar eller som vi samlar in om dig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Bolaget.

 

1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

1.1 Personuppgifter som du lämnar till oss

När du som kontaktperson för din organisation använder våra tjänster eller köper annonsutrymme, tidningar eller andra varor eller tjänster från oss, eller kontaktar oss via telefon, e-post eller brev, prenumererar på vårt nyhetsbrev, laddar ned material från vår hemsida eller deltar vid våra event behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, din e-postadress, din titel, organisationsnummer (för enskilda firmor), bankuppgifter (för enskilda firmor) samt uppgift om den organisation som du representerar.

1.2 Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du besöker vår hemsida och laddar ned material samt när du prenumererar på eller avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan röra sig om din IP-adress, vilka undersidor du har besökt på vår hemsida samt om du har öppnat vår e-post. För mer information om de uppgifter som vi samlar in om dig via vår hemsida, se vår cookiepolicy.

1.3 Personuppgifter om dig som vi får från annan

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 Avtal mellan oss och dig eller den organisation du företräder

Om du företräder en enskild firma eller en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlat in om dig i och för denna relation. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som företräder en enskild firma som vi har en affärsmässig relation med är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med din organisation och att fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

2.2 Marknadsföring av oss

Vi kommer att behandla ditt namn, din e-postadress samt uppgift om den organisation som du representerar för att skicka erbjudanden till din organisation om våra varor, tjänster och events. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för din organisation.

2.3 Bokföring

Vi kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan dig och din enskilda firma eller din organisation och oss för bokföringsändamål. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, såsom namn, adress, organisationsnummer (för enskilda firmor), telefonnummer, e-postadress samt bankuppgifter (för enskilda firmor). Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

3. Till vem lämnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Förutom av oss kan dina personuppgifter behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till vårt moderbolag Stampen AB och andra bolag ingående i koncernen. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, bolagets tillgångar.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till advokatbyråer och inkassobolag. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Vi och våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

 

4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för de olika ändamålen?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med dig eller din organisation.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med din organisation och ett år därefter.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss. Din begäran skickar du till oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se avsnitt 7.

5.1 Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att kontakta oss på nedan angivna kontaktuppgifter, se avsnitt 7. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy.

5.2 Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på nedan angivna kontaktuppgifter, se avsnitt 7. Du har också rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (Myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

 

6. Kontakta oss

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • via e-post: info@wallstreetmedia.se
  • via telefon: +46 31-774 38 40, eller
  • genom att skriva brev till eller besöka oss på Polhemsplatsen 5, 411 11 Göteborg.

Wallstreet Media har utsett Sanna Kindmark till dataskyddsombud, med uppgift att bl.a. övervaka att Wallstreet Medias behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är:

 

 

Sanna Kindmark

VD
Direkt: +46 31-774 38 40
Mobil: +46 767 67 68 02
E-post: sanna.kindmark@wallstreetmedia.se